มูลค่า งาน                   : 1,200,000.00 บาท

สถานที่ตั้ง                   : นิคมอตุ สาหกรรมลาดกระบงั กทม.

ดำเนินการ                   : ตลุ าคม -ธันวาคม 2558

รายละเอียดงาน           : Sub contractor Project

o Mechanical, Installation, Piping, Electrical

o Commissioning

งานติดตั้ง Filter Press, Air Blower, Screw Pump

งานติดตั้ง Sedimentation Scraper, DAF Scraper, Mixer

งานติดตั้ง Diffuser Head, Chemical Pump, Control Panel