มูลค่างาน                    : 3,500,000.00 บาท

สถานที่ตั้ง                   : อ.ลาดหลมุ แก้ว จ.ปทมุ ธานี

ดำเนินการ                   : ตุลาคม 2559

รายละเอียดงาน           : Sub contractor Project

o Mechanical, Installation, Piping, Electrical

o Commissioning

งานติดตั้งเครื่องจักร, เดินท่อ , ไฟฟ้าควบคุม