มูลค่างาน                    : 2,000,000.00 บาท

สถานที่ตั้ง                   : อ.สองพี่น้อง จ.สพุ รรณบรุ ี

ดำเนินการ                   : ธันวาคม 2559

รายละเอียดงาน           : Sub contractor Project

o Installation, Piping

o Commissioning

งานผลิต, ติดตั้งถัง สแตนเลส ระบบ DAFและไฟฟ้าควบคุม