โรงงานเอธานอล บจก.ทรัพ ทิพย์  อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

            มูลค่า งาน              : 2,200,000.00 บาท

            สถานที่ตั้ง              : อ. ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

            ดำเนินการ               : กันยายน, 2557

            รายละเอียด              : Sub Contractor Project

 o Detail Design

 o Civil Work Truck Loading Building, Pump House

 o Mechanical work, Installation work, Piping work, and Electrical work

                                              o Commissioning

 งานติดตั้ง ถังกรองคาร์บอน, ถังกรองทราย, งานติดตั้งเครื่องสูบนํ้าและเดินท่อ