โรงงาน บจก. หยั่น หว่อ หยุ่น อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

            มูลค่างาน                    : 1,000,000.00 บาท

สถานที่ตั้ง                   : อ. เมือง จ.สมุทรสาคร

ดำเนินการ                   : มกราคม- เมษายน 2558

รายละเอียดงานl          : Sub contractor Project

o Detail Design

o Mechanical work, Installation work, Piping work, anElectrical

work

o Start Up & Commissioning

งานติดตั้ง เครื่องจักรและเดินท่อ

งานไฟฟ้าควบคุม (ออกแบบ, ประกอบติดตั้ง )

งานไฟฟ้าควบคุม (ออกแบบ, ประกอบติดตั้ง )